Algemene Voorwaarden
Spete Webshops B.V. te Nijmegen

Versie geldig vanaf 04-01-2011

1. Algemeen

——————————————————————————–

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Spete Webshops B.V. te Nijmegen.De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Spete Webshops B.V.. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Spete Webshops B.V. behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Spete Webshops B.V. erkend.

1.4 Spete Webshops B.V. garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

——————————————————————————–

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Spete Webshops B.V. bestellingen tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 week na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder
kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Spete Webshops B.V. zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Spete Webshops B.V. geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.5 Indien u ontdekt dat uw bestelling niet in goede staat is afgeleverd dient u dit binnen 24uur te melden via klantenservice@Spete Webshops B.V. samen met een foto van het geen beschadigd of defect is.

2.6 Wanneer u niet aanwezig bent op het door u aangegeven afleveradres tijdens de levering zijn we genoodzaakt om een bedrag van €45.- exclusief btw in rekening te brengen voor een nieuwe levering van de transporteur.

——————————————————————————–

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro en worden zowel inclusief BTW als exclusief BTW weergegeven.

3.4 Voor verzending binnen Nederland zullen de kosten worden berekend die door de koerier worden berekend. Deze worden op de site duidelijk weergegeven wanneer u de bestelling plaatst en kiest hoe u de bestelling op de plaats van bestemming wilt krijgen.

3.5 Eerste verzending gratis. Tweede zending door middel van foute invoer klant is kosten voor de koper.

——————————————————————————–

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW),heeft u het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Spete Webshops B.V. heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Spete Webshops B.V.. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Spete Webshops B.V. er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
– diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen
– goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financi�le markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
– goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
– voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygi�ne of die snel kunnen bederven of verouderen
– audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken
– de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen

——————————————————————————–

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Spete Webshops B.V., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Spete Webshops B.V.. Spete Webshops B.V. houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Spete Webshops B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Spete Webshops B.V. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

——————————————————————————–

6. Garantie

6.1 Spete Webshops B.V. garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantietermijn van Spete Webshops B.V. komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Spete Webshops B.V. is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Spete Webshops B.V. deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan Spete Webshops B.V.. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Spete Webshops B.V.schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Spete Webshops B.V.gegrond worden bevonden, zal Spete Webshops B.V. naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Spete Webshops B.V. en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Spete Webshops B.V.) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Spete Webshops B.V.gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Spete Webshops B.V. voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Spete Webshops B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Spete Webshops B.V. in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Spete Webshops B.V. en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

——————————————————————————–

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Spete Webshops B.V. zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Spete Webshops B.V.slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Spete Webshops B.V. gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Spete Webshops B.V.kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen datde aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

——————————————————————————–

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Spete Webshops B.V.en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Spete Webshops B.V.op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Spete Webshops B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

——————————————————————————–

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Spete Webshops B.V. gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geenaanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

——————————————————————————–

10. Overmacht

10.1 Spete Webshops B.V. is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Spete Webshops B.V. alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Spete Webshops B.V.behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Spete Webshops B.V. gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Spete Webshops B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

——————————————————————————–

11. Aansprakelijkheid

11.1 Spete Webshops B.V. is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

——————————————————————————–

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Spete Webshops B.V. aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Spete Webshops B.V. zolang de afnemer de vorderingen van Spete Webshops B.V. uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van
Spete Webshops B.V. wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door Spete Webshops B.V. geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Spete Webshops B.V.of een door Spete Webshops B.V. aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Spete Webshops B.V. haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Spete Webshops B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Spete Webshops B.V..

——————————————————————————–

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Spete Webshops B.V. en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Nijmegen kennis, tenzij Spete Webshops B.V. er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.